Mapu otvoríte kliknutím na
  • Hide all

  • Foundations - HIDE

  • Providers of social counseling - HIDE

Legal standards

Legal standards in Hungary:

 

A list of the relevant legal measures can be read here: jogszabalyok

The law of 1993 about social administration and social providing can be viewed under the following link:

1993_ évi III_ törvény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

The law of Child-protection can viewed udner the following link: GyVTV

 

Legal standars in Slovakia: A list of the relevant legal measures can be read here:

Zákon č. 675_2006 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 600_2003 Z. z. o prídavku na dieťa Zákon č. 561_2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa

Zákon č. 443_2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Zákon č. 448_2008 Z. z. o sociálnych službách

Zákon č. 453_2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Zákon č. 393_2012 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 410_2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku

Zákon č. 136_2013 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon č. 195_1998 Z. z. o sociálnej pomoci Zákon č. 96_2013 Z. z. o službách zamestnanostii

Zákon č. 82_2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Nariadenie vlády SR 324_2009-z.-z.-kt-sa-upravuju-sumy-davky-v-hmotnej-nudzi-a-sumy-prispevku-na-byvanie

Zákon č. 365_2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou

Zákon č. 428_2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Zákon č. 311_2001 Z. z. Zákonník práce Zákon č. 213_1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Zákon č. 211_2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Zákon č. 85_1990 Z. z. o petičnom práve

Zákon č. 147_1997 Z. z. o neinvestičných fondoch Zákon č. 83_1990 Zb. o združovaní občanov

Zákon č. 40_1964 Zb. Občiansky zákonník Zákon č. 34_2002 Z. z. o nádaciách

Zákon č. 9_2010 Z. z. o sťažnostiach Zákon č. 9_2010 Z. z. o sťažnostiach

  • eu.png, 2,3kB
  • budujeme.png, 1,7kB
  • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik