Mapu otvoríte kliknutím na
 • Skryť všetko

 • Nadácie - SKRYŤ

 • Poskytovatelia humanitných a charitatívnych činností - SKRYŤ

 • Poskytovatelia iných zdravotníckych služieb - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálneho poradenstva - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre deti a rodinu - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre mentálne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia a občanov v krízovej situácii - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov po návrate z výkonu trestu a závislých na drogách - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre seniorov - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti ľudských práv - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v opatrovateľstve - SKRYŤ

Právne normy

Pre stiahnutie dokumentov je potrebné kliknúť na konkrétny dokument. K prezretiu dokumentov potrebujete Adobe Acrobat Reader, ktorý je voľne k dispozícií na stiahnutie na tomto linku.

Zákon č. 9_2010 Z. z. o sťažnostiach

Zákon č. 34_2002 Z. z. o nádaciách

Zákon č. 40_1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 83_1990 Zb. o združovaní občanov

Zákon č. 85_1990 Z. z. o petičnom práve

Zákon č. 147_1997 Z. z. o neinvestičných fondoch

Zákon č. 211_2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 213_1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Zákon č. 311_2001 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 365_2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou

Zákon č. 428_2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

1989. évi II. törvény

Zákon č. 675_2006 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 600_2003 Z. z. o prídavku na dieťa

Zákon č. 561_2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa

Zákon č. 453_2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Zákon č. 448_2008 Z. z. o sociálnych službách

Zákon č. 443_2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Zákon č. 410_2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku

Zákon č. 393_2012 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 195_1998 Z. z. o sociálnej pomoci

Zákon č. 136_2013 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon č. 96_2013 Z. z. o službách zamestnanostii

Zákon č. 82_2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Nariadenie vlády SR 324_2009-z.-z.-kt-sa-upravuju-sumy-davky-v-hmotnej-nudzi-a-sumy-prispevku-na-byvanie

 • eu.png, 2,3kB
 • budujeme.png, 1,7kB
 • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik