Mapu otvoríte kliknutím na
 • Skryť všetko

 • Nadácie - SKRYŤ

 • Poskytovatelia humanitných a charitatívnych činností - SKRYŤ

 • Poskytovatelia iných zdravotníckych služieb - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálneho poradenstva - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre deti a rodinu - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre mentálne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia a občanov v krízovej situácii - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov po návrate z výkonu trestu a závislých na drogách - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre seniorov - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v oblasti ľudských práv - SKRYŤ

 • Poskytovatelia sociálnych služieb v opatrovateľstve - SKRYŤ

Informácie o projekte a jeho ciele

Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Univerzity v Miskolci predstavujú projekt
Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj – Boršodsko – Abovsko – Zemplínska župa)
Regionális szociális mappa (Kassai Önkormányzati Kerület – Borsod – Abaúj – Zemplén megye)
REGSOMREGSZOM, Košice – Miskolc, (HUSK/1101/1.6.1/0131)

Začiatok realizácie projektu: 1. október 2012
Koniec realizácie projektu: 30. september 2013

Vedúcim partnerom projektu je Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach, cezhraničným partnerom Inštitút sociológie Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci. Vedúci partner je zodpovedný za celú koordináciu a celé manažovanie projektu, vrátane rozdelenia financií, zodpovedá za systematickú spoluprácu medzi projektovými partnermi. Komunikuje s inštitúciami a organizáciami, ktoré sú súčasťou projektu. Zabezpečí výmenu aktuálnych informácií, zhromaždí a hodnotí dosiahnuté výsledky projektových partnerov. Komunikuje aj s médiami, odbornými kruhmi a širšou verejnosťou. Cezhraničný partner zabezpečuje plnenie projektových aktivít a úloh vo svojom regióne a podáva riporty vedúcemu partnerovi. Zabezpečuje komunikáciu s médiami a širšou verejnosťou v súlade s celkovými a špecifickými cieľmi projektu.

CIELE PROJEKTU
Celkovým cieľom projektu je poukázať na špecifiká dotknutých regiónov a prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov tohto regiónu s rozvíjaním samostatných aktivít pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a flexibility cez vytvorenie vzdelávacích centier v Miškolci a v Košiciach, ako rozšírenie siete vzdelávacích centier so špecifickým zameraním.
Ďalším globálnym cieľom spoločného projektu je aj zvýšená sociálna súdržnosť ľudí a komunít v spoločnom maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne.

Projekt má viac špecifických cieľov, ktorými sú:

1. Vzdelávací cieľ

a.) Budovanie partnerstva vzdelávacích inštitúcií: výmena poznatkov, skúseností, relevantných informácií formou spoločných informačných seminárov, workshopov.
b.) Vypracovanie metodológie a vytvorenie modulu vzdelávania a jeho implementácia v praxi.
c.) Pripraviť špecificky 30 sociálnych terénnych poradcov na obidvoch stranách hranice, ktorí už pracujú v danej sociálnej sfére, a ktorí budú schopní dlhodobo zabezpečovať kontakty medzi vytvorenými centrami a príslušnými skupinami obyvateľstva.
d.) Priamo interaktívne aplikovať spoločný vypracovaný modul cez 40 vybraných obyvateľov (s pomocou verejnej sféry) v praxi, s možnosťou jeho doplnenia. Takto získané vzdelanie vytvorí základ pre prípadné budúce vyššie odborné vzdelanie tejto cieľovej skupiny.
e.) Pilotný modul ponúknuť pre použitie v širšom rozsahu.
f.) Zmierňovanie jazykových bariér cez výučbu rómčiny.

2. Vytvorenie mapy sociálneho rozvrstvenia obyvateľstva Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy.

a.) Zdôraznenie rozdielov a podobností. b.) Vypracovanie metodológie štruktúry mapy, zrealizovanie prieskumov.
c.) Zmapovať a spojiť sieť inštitúcií, organizácií zaoberajúcich sa so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva.
d.) Vytvorenie trojjazyčnej databázy (slovenská, maďarská, anglická), ktorú budú tvoriť štúdie, výsledky empirických, už zrealizovaných výskumov týkajúcich sa vybraných skupín sociálne znevýhodnených obyvateľov.
e.) Vyhodnotenie doteraz uskutočnených krokov a snáh pri riešení daného problému a návrh na spoločný know how.

3. Výsledky ponúknuť miestnym samosprávam a úradom práce.

Výsledky ponúknuť miestnym samosprávam a úradom práce, ktoré budú aplikovať výstupy projektu do praxe za aktívnej odbornej podpory vybudovaných centier REGSOM v Košiciach a REGSZOM v Miskolci, a tým prispejú k trvalej udržateľnosti výsledkov projektu. Výsledky projektu (v anglickom jazyku) môžu napomôcť aj v lepšej informovanosti inštitúcií Európskej únie (ako Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor atď.)

4. Zvyšovať sociálnu súdržnosť ľudí a komunít v spoločnom maďarsko-slovenskom  prihraničnom regióne a podporovať výmenu výsledkov dobrej praxe.

 • eu.png, 2,3kB
 • budujeme.png, 1,7kB
 • budujeme.png, 1,7kB

Obsah tejto webstránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie. | © 2013 Spoločenskovedný ústav SAV Košice | made by cyclonedesign & ovsanik